Statut

Statut

Gminnego Centrum Kultury z siedzibą w Dobrzyniewie Dużym

 

 Rozdział I

Postanowienia ogólne.

 

§ 1. Gminne Centrum Kultury z siedzibą w Dobrzyniewie Dużym zwanym dalej GCK jest samorządową instytucją kultury upowszechniającą kulturę na rzecz środowiska gminy Dobrzyniewo Duże i działa na podstawie:

 • ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej  / Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm./,
 • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./,
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./,
 • ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.  o sporcie /Dz.U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm./,.
 • niniejszego statutu.

§ 2. Siedzibą GCK jest Dobrzyniewo Duże, a terenem działania jest całe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw w związku z wymianą kulturalną, ze szczególnym uwzględnieniem gminy Dobrzyniewo Duże.

§ 3. GCK prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się z budżetem gminny na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej – tekst jednolity Dz.U.z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn.zm.

§ 4. Bezpośredni nadzór nad GCK sprawuje Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże.

 

Rozdział II

Cel i przedmiot działania Gminnego Centrum Kultury

z siedzibą w Dobrzyniewie Dużym

 

§ 5.1. GCK realizuje zadania w dziedzinie wychowania, upowszechniania wiedzy i kultury w społeczeństwie, zaspakajania jego potrzeb kulturalnych.

2. GCK prowadzi wielokierunkową działalność zgodną z założeniami polityki kulturalnej gminy Dobrzyniewo Duże, uwzględniając politykę kulturalną państwa na podstawie własnego programu opartego o zapotrzebowanie społeczeństwa gminy i akceptowanego przez właściwą komisję.

§ 6. Podstawowym celem działania GCK jest pozyskiwanie i przygotowanie społeczeństwa gminy do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości.

§ 7. Do podstawowych zadań GCK należy m. in.:

 1. edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę;
 2. promocja turystyki w Gminie Dobrzyniewo Duże;
 3. gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kulturalnych;
 4. tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowań wiedzą i sztuką;
 5. tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego;
 6. rozpoznanie rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych, w tym promujących turystykę w gminie;
 7. realizacja i współudział w organizowaniu imprez kulturalnych w gminie;
 8. tworzenie warunków do powszechnego uprawiania i rozwoju kultury fizycznej oraz systematycznego podnoszenia poziomu sportowego wśród społeczności lokalnej.

§ 8. Realizacja zadań określonych w § 7 odbywa się głównie poprzez:

 1. organizację spektakli, koncertów, wystaw i odczytów;
 2. prowadzenie nauki języków obcych;
 3. organizowanie imprez rozrywkowych i artystycznych;
 4. prowadzenie ognisk artystycznych;
 5. prowadzenie klubów zainteresowań według społecznego zapotrzebowania;
 6. zaspakajanie wszelkich innych zbiorowych potrzeb kulturalnych;
 7. organizowanie i prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą;
 8. promowanie sportowego stylu życia i rekreacji wśród mieszkańców gminy;
 9. nadzór nad stanem i sposobem wykorzystania gminnych obiektów i urządzeń sportowych

§ 9. GCK koordynuje i nadzoruje:

 1. sekcje piłki nożnej działające w Lidze Gminnej Piłki Nożnej;
 2. działalność zespołów folklorystycznych z terenu gminy Dobrzyniewo Duże

§ 10. GCK może na zasadach określonych w odrębnych przepisach:

 1. wynajmować salę wraz z pomieszczeniami dla różnych uroczystości, zebrań, spotkań;
 2. wypożyczać sprzęt i naczynia;
 3. organizować imprezy zlecone (okolicznościowe, urzędowe);
 4. prowadzić sprzedaż rękodzieła artystycznego, książek i innych przedmiotów artystycznych.

 

Rozdział III

Zarządzanie i organizacja

 

§ 11.1.Pracą GCK kieruje Dyrektor, który jest powoływany i odwoływany przez Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże.

2.Dyrektor zrządza całokształtem działalności i reprezentuje go na zewnątrz.

§ 12.Do uprawnień i obowiązków Dyrektora należy:

 1. dbałość o realizację zadań określonych w rozdziale II;
 2. podejmowanie decyzji odnośnie GCK zgodnie z prawem i statutem;
 3. podejmowanie decyzji w sprawach zatrudniania i wynagradzania pracowników GCK;
 4. określenie wewnętrznej organizacji pracy GCK, zakresu czynności pracowników;
 5. opracowywanie i realizacja planów finansowo-rzeczowych zgodnie z posiadanymi środkami;
 6. znajomość i przestrzeganie przepisów prawa;
 7. współpraca z Urzędem Gminy w Dobrzyniewie Dużym, Komisjami Rady Gminy Dobrzyniewo Duże oraz organizacjami działającymi na terenie gminy.

§ 13.Do podejmowania czynności przekraczających zakres ustalony pełnomocnictwem potrzebna jest zgoda Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże.

§ 14.W czasie nieobecności Dyrektora GCK obowiązki przejmuje osoba wskazana przez Dyrektora po uzgodnieniu z Wójtem Gminy Dobrzyniewo Duże.

§ 15.W GCK zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, finansowej oraz obsługi. W miarę potrzeb w GCK mogą być zatrudnieni specjaliści związani z działalnością GCK.

§ 16.Organizację wewnętrzną GCK określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora GCK, po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże, który zostanie następnie przez niego zaakceptowany.

 

Rozdział IV

Majątek i finanse

 

§ 17.1.Gminne Centrum Kultury z siedzibą w Dobrzyniewie Dużym prowadzi działalność finansową według zasad określonych w:

 • ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.);
 • ustawie z dnia  29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.);
 • ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

2. Przychodami GCK są:

 1. dotacje z budżetu gminy,
 2. dotacje z budżetu Państwa,
 3. środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł,
 4. wpływy z prowadzonej działalności,
 5. wpływy z wynajmu i wypożyczeń.

3. GCK posiada odrębny rachunek bankowy.

4. Podstawą gospodarki finansowej GCK jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Radę Gminy, uwzględniający wysokość dotacji budżetu gminy.

6. Majątek GCK stanowi własność Gminy Dobrzyniewo Duże.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 18. Statut GCK nadaje Rada Gminy Dobrzyniewo Duże.

§ 19.Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie ustalonym dla jego nadania.